Konkurs! Najlepsze domowe metody na przeziębienie? Skomentuj i wygraj kubek termiczny!

07.11.2016

Co musisz zrobić?

1. Wejdź na profil Ekspert od przeziębień na Facebooku (link)

2. Napisz w komentarzu pod postem konkursowym sprawdzoną metodę na przeziębienie. Jeśli masz zdjęcie – chętnie je zobaczymy.

3. Czekaj na wyniki :).

 

Regulamin konkursu:

1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu „Najlepsze domowe metody na przeziębienie? Skomentuj i wygraj kubek termiczny!”, dalej zwanego Konkursem, prowadzonego przez Krewel Meuselbach, dalej zwanego Organizatorem, za pośrednictwem fan page’a Ekspert od przeziębień na Facebooku (https://www.facebook.com/EkspertOdPrzeziebien/).Organizatorem Konkursu jest firma Krewel Meuselbach GmbH, będąca właścicielem fan page’a Ekspert od przeziębień.

2. Konkurs trwa od 07.11.2016 r. do 09.11.2016 r., do godziny 14.00. Wyniki zostaną ogłoszone do 15.11.2016 r.

3. Nagrody, pięć kubków termicznych, otrzymają autorzy, dalej zwani Użytkownikami, wybranych przez jury odpowiedzi na zadanie konkursowe: „Jakie są najlepsze domowe metody na przeziębienie”. W Konkursie wezmą udział jedynie te Zgłoszenia, które znajdą się w komentarzach pod postem konkursowym na fan page’u Ekspert od przeziębień na Facebooku.

4. Krewel Meuselbach zastrzega sobie możliwość usunięcia zgłoszenia do konkursu, jeśli narusza ono prawo lub ogólnie przyjęte normy obyczajowe.

5. Akceptując Regulamin Konkursu, Użytkownik wyraża zgodę na publikację zgłoszonych do konkursu treści. Pod uwagę brane będzie pierwszy komentarz.

6. Akceptacja Regulaminu Konkursu jest jednoznaczna z przeniesieniem praw autorskich do Zgłoszenia na Organizatora.

7. Zwycięskie Zgłoszenia zostaną wybrane przez jury składające się z 2-osobowej reprezentacji firmy Krewel Meuselbach lub osób wskazanych przez Organizatora.

8. Nagrodami są kubki termiczne z logo Krewel Meuselbach.

9. Ostateczna data wysłania nagród to: 30.11.2015 r. lub w terminie późniejszym, po wcześniejszych ustaleniach ze Zwycięzcami.

10. Nagrody zostaną dostarczone kurierem lub pocztą na podany adres. Skontaktujemy się ze Zwycięzcami w celu ustalenia dogodnego terminu wysyłki. Organizator nie bierze odpowiedzialności za terminowość dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską ani przez pocztę.

11. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 kodeksu cywilnego Organizator zastrzega sobie własność oraz nabycie praw autorskich do zgłoszonych w konkursie odpowiedzi. Nabycie przez Organizatora wyżej wymienionych praw następuje w chwili wydania nagrody.

12. Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełnię zdolności do czynności prawnych, zamieszkałych w Polsce. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, pracownicy Krewel Meuselbach, inne osoby związane z projektem, małżonkowie, dzieci własne, przysposobione i dzieci małżonków, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie (obu płci) wszystkich w.w osób. Zgłoszenia osób nieuprawnionych do udziału w konkursie są nieważne i nie uprawniają do otrzymania nagrody.

13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późniejszymi zmianami) i przepisy kodeksu cywilnego.

14. Reklamacje mogą być zgłaszane na adres: konkurs@krewel.com.pl, mailem o tytule: „Reklamacja – konkurs” do 20.11.2016 r. (o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data wysłania maila). Organizator ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji.

15. Partnerzy Krewel Meuselbach i inne komercyjne podmioty nie będą rozpatrywani jako uczestnicy konkursu.

16. Niezgłoszenie się po nagrodę w ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia wyników powoduje, iż przechodzi ona na własność Organizatora.

powrót
x